Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động (Mức 4)

- Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp nộp hồ sơ tại Mục Dịch vụ công trực tuyến, trang thông tin điện tử Sở LĐ-TB&XH
- Bước 2: Bộ phận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục thì trả hồ sơ và hướng dẫn đơn vị, doanh nghiệp bổ sung;
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì chuyển hồ sơ trực tuyến đến Phòng Việc làm - An toàn lao động.
- Bước 3: Phòng Việc làm - An toàn lao động nghiên cứu hồ sơ theo quy định, tham mưu cho Lãnh đạo Sở cấp giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời, nêu rõ lý dovà chuyển hồ sơ đến Bộ phận TN&TKQ;
- Bước 4: Bộ phận TN&TKQ nhận kết quả từ phòngViệc làm - ATLĐ và trả kết quả qua mạng cho doanh nghiệp.
* Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang thông tin điện tử Sở LĐ -TB&XH tại Website: ldtbxh.danang.gov.vnvà nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.
b) Cơ sở pháp lý:
- Bộ luật lao độngđược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;
- Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
- Thông tư 41/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 của Bộ Công Thương về việc quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
- Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của chính phủ Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
- Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình dự án ODA và Thông tư số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 hướng dẫn thực hiện Quyết đinh số 119/2009/QĐ-TTg.
c) Thành phần hồ sơ:
- Công văn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH;
- Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài (Mẫu số 10);
- Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
- Các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chính hoặc 01 bản sao nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
d) Thời gian xử lý: 03 (ba) ngày làm việc.
e) Mẫu đơn, tờ khai:Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động và danh sách trích ngang theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
f) Lệ phí: Không có

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động (Mức 4)