Gần 6 tỷ đồng thực hiện đào tạo nghề lao động thuộc diện chính sách, xã hội, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ
A+ | A | A-
Ngày đăng: 12/06/2023
Ngày 26/5/2023, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về đào tạo nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố năm 2023, với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng

     Ngày 26/5/2023, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về đào tạo nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố năm 2023, với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng.

     
Theo đó,
Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố. Đào tạo nghề cho lao động thuộc diện chính sách, xã hội, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an phải đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả ngay sau khi học; lao động thuộc diện chính sách, xã hội, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an có nhu cầu học nghề để giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề phải nắm được thông tin về đào tạo như nghề cần học, học ở đâu và việc làm sau khi học nghề.

     UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và X
ã hội thực hiện việc lựa chọn đơn vị tham gia đào tạo cho lao động thuộc diện chính sách, xã hội và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố năm 2023 theo quy định pháp luật. Chủ trì và phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tổng hợp nhu cầu học nghề của lao động thuộc diện chính sách, xã hội và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố năm 2023.

     
Đồng thời, tổ
chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như in ấn tờ rơi, sổ tay… về đầo tạo nghề cho lao động thuộc diện chính sách, xã hội; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn các đơn vị tham gia đào tạo nghề tuyển sinh đúng đối tượng thụ hưởng chính sách, hồ sơ tạm ứng kinh phí và thanh quyết toán theo quy định. Kịp thời điều chỉnh số lượng, kinh phí, ngành nghề theo danh mục nghề quy định tại Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND theo nhu cầu của đối tượng trên cơ sở đề xuất của các đơn vị đào tạo.

     UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức tư vấn, rà soát, tổng hợp nhu cầu học nghề cho lao động thuộc diện chính sách, x
ã hội, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn gửi Sở Lao động - Thương binh vả Xã hội để tổng hợp, triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyên rộng rãi trong cộng đồng dân cư chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động thuộc diện chính sách, xã hội; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Phối hợp, tạo điều kiện các đơn vị tham gia đào tạo tại Kế hoạch này trong công tác tuyển sinh, đào tạo; theo dõi kết quả tuyển sinh, đào tạo, giải quyết việc làm sau đào tạo nghề của các lao động trên địa bàn. Kịp thời báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về chất lượng đào tạo và kết quả giải quyết việc làm của đối tượng sau đào tạo.

     UBND thành phố đề nghị các đơn vị tham gia đào tạo nghề đăng k
ý đào tạo nghề cho các đối tượng chính sách xã hội, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Sau khi có quyết định, hợp đồng đào tạo nghề cho các đối tượng chính sách xã hội, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, các đơn vị tham gia đào tạo thực hiện tổ chức đào tạo đảm bảo quy định./.

Tin, ảnh: Văn ph
òng Sở

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang