Cho vay tín dụng chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn thành phố
A+ | A | A-
Ngày đăng: 06/06/2023
Ngày 23/5/2023, UBND thành phố ban hành Công văn số 2638/UBND-SLĐTBXH giao các sở, ngành chức năng và UBND các quận, huyện triển khai tín dụng đối với học sinh, sinh viên là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của thành phố từ nguồn vốn ngân sách thành phố

     Ngày 23/5/2023, UBND thành phố ban hành Công văn số 2638/UBND-SLĐTBXH giao các sở, ngành chức năng và UBND các quận, huyện triển khai tín dụng đối với học sinh, sinh viên là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của thành phố từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

     Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và X
ã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố và UBND các quận, huyện căn cứ các quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và hướng dẫn nghiệp vụ cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội triển khai tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của thành phố.

     Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và X
ã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố rà soát nhu cầu vay vốn và xây dựng kế hoạch tín dụng hằng năm theo đúng quy định; tổ chức phổ biến, tuyên truyền các quy định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên đến các tầng lớp nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của thành phố.

     Đồng thời, đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng dẫn hộ gia đ
ình có học sinh, sinh viên vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích nhằm trang trải chi phí trong thời gian học tập. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng có nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện trên địa bàn, không để xảy ra nợ quá hạn theo quy định.

     
UBND thành phố giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố triển khai cho vay học sinh, sinh viên là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn thành phố theo
đúng quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg; thực hiện quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay theo quy định tại Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020, Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND./.

Tin, ảnh: Văn ph
òng Sở

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang