Phấn đấu hạ tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức không quá 3% vào năm 2025
A+ | A | A-
Ngày đăng: 20/10/2022
Ngày 17/10/2022, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, trong đó có mục tiêu hạ tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức không quá 3% vào năm 2025 và tiếp tục duy trì đến năm 2030, tạo việc làm mới cho 25.000 - 27.000 lao động

     Ngày 17/10/2022, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, trong đó có mục tiêu hạ tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức không quá 3% vào năm 2025 và tiếp tục duy trì đến năm 2030, tạo việc làm mới cho 25.000 - 27.000 lao động.

     
Theo đó, phấn đấu tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% vào năm 2025 và đạt 78% vào năm 2030; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 61% vào năm 2025 và đạt 64% vào năm 2030. Tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. Tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đến năm 2025 dưới 4% và đến năm 2030 dưới 3%. Tốc độ tăng năng suất lao động hàng năm đạt tối
thiểu 6,5%/năm.

     
Phấn đấu hạ tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức không quá 3% vào năm 2025 và tiếp tục duy tr
ì đến năm 2030 (bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 34.000 - 35.000 lao động), tạo việc làm mới cho 25.000 - 27.000 lao động; giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo dưới 8%. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị ở mức thấp dưới 7%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 5%.

     Đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động, tỷ lệ lao độ
ng trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 50% vào năm 2025 và đạt 60% năm 2030, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm ít nhất 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi vào năm 2025 và chiếm 5% lực lượng lao động vào năm 2030.

     Đầu tư, phát triển giao dịch việc làm, hệ thống thông tin thị trường lao động của thành phố hiện đại, đồng bộ, thống nhất và có sự liên thông giữa các hệ thống thông tin. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông được hướng nghiệp; lao động được hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm đạt trên 40% vào năm 2025 và năm 2030 đạt trên 45%. Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành việc ứng dụng các phần mềm, hệ thống kết nối, chia sẽ tích hợp dữ liệu và thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động.

     Giai đoạn 2026 - 2030, đặt mục tiêu quản l
ý và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu về lao động kết nối chia sẽ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và các tỉnh, thành phố khác. Đến năm 2030, hệ thống thông tin thị trường lao động của thành phố Đà Nẵng được hiện đại hóa, dữ liệu được liên thông giữa các vùng trên toàn quốc và mở rộng kết nối với các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt ở một số nước là thị trường lao động chính của Việt Nam.

     UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và X
ã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch; chịu trách nhiệm với UBND thành phố về việc tổ chức tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, phổ biến các quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Trên cơ sở rà soát, đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách đặc thù của thành phố hỗ trợ việc làm, khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

     
Chủ trì xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin thị tr
ường lao động, kết nối cung - cầu lao động; hàng năm xây dựng Kế hoạch tổ chức thu thập thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện Đề án “Giáo dục định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Triển khai, thực hiện chỉ số đánh giá phát triển thị trường lao động, việc làm thu nhập; triển khai việc thực hiện chứng nhận nghề, kỹ năng nghề và tổ chức đánh giá kỹ năng của người lao động phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

     Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ
chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan phát triển các kế hoạch, chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo yêu cầu của thị trường lao động. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Đề án “Giáo dục định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

     UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở khả năng cân đối vốn, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổng hợp, cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố thực hiện Kế hoạch theo tiến độ hằng năm, tr
ình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, UBND các quận, huyện triển khai các hoạt động nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp; phối hợp với địa phương hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động.

     
Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với BHXH thành
phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu mở rộng đối tượng, phạm vi và cải cách thủ tục hành chính thu hút sự tham gia bảo hiểm y tế của nhân dân. Sở Thông tin và Truyền thông định hướng cho các cơ quan báo, chí trên địa bàn thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, các trang thông tin điện tử, bản tin của các cơ quan nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn về thực hiện hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

     UBND thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố chủ tr
ì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành có liên quan để phát triển các dịch vụ thiết yếu cho người lao động, đặc biệt người lao động làm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp. Chủ trì tuyên truyền, hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp, tham gia với người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao kỹ nãng thương lượng, đối thoại cho cán bộ công đoàn cơ sở góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

     
UBND các quận, huyện căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - x
ã hội tại địa phương và nội dung Kế hoạch này, có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương. Tổ chức thực hiện lồng ghép Kế hoạch này với Kế hoạch giảm nghèo, chương trình giáo dục nghề nghiệp của địa phương, các chương trình dự án khác để thực hiện tốt công tác thông tin thị trường lao động, giải quyết việc làm hiệu quả.

     Hàng năm, UBND các quận, huyện xây dựng Kế hoạch thu thập, phân tích thông tin thị trường lao động; xây dựng Kế hoạch hoạt động hàng nam để thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển thị trường lao động và đề xuất các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm x
ã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giảm tỷ lệ nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

     Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì, p
hối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở ban nganh, UBND cac quận, huyện và các đơn vị liên quan tham mưu các cơ chế chính sách, đề xuất giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và khắc phục tình trạng nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

     
Giao Trung tâm dịch vụ việc l
àm Đà Nẵng thực hiện tốt chức năng hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tổ chức giới thiệu việc làm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Trung tâm dịch vụ việc làm Đà Nẵng là cơ quan đầu mối thực hiện chức năng kết nối thông tin giữa người lao động và người sử dụng lao động để giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố; tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố./.


Tin: Văn ph
òng Sở


Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang