Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
A+ | A | A-
Ngày đăng: 30/09/2022
Nhằm trang bị cho người học kiến thức pháp lý về hệ thống đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia và kiến thức liên quan khác để thực hiện việc đánh giá, công nhận trình độ kỹ năng nghề quốc gia của người lao động theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Ngày 06/9/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 16/2022/TT-BLĐTBXH về Ban hành Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

     Nhằm trang bị cho người học kiến thức pháp lý về hệ thống đánh giá k năng nghề quốc gia, nghiệp vụ đánh giá k năng nghề quốc gia và kiến thức liên quan khác để thực hiện việc đánh giá, công nhận trình độ kỹ năng nghề quốc gia của ngưi lao động theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Ngày 06/9/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 16/2022/TT-BLĐTBXH v Ban hành Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá k năng nghề quốc gia.

     
Theo
đó, đối tượng tham gia đào tạo trong thông tư đề cập bao gồm 02 đối tượng: 1. Đối tượng tham gia khóa đào tạo để xem xét cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia theo từng bậc trình độ kỹ năng nghề là các đối tượng phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 2. Đối tượng tham gia khóa đào tạo để tham gia các hoạt động nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia do Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề giới thiệu là cán bộ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chuyên gia, cán bộ kỹ thuật trong doanh nghiệp hoặc nghệ nhân và các cá nhân khác có liên quan.

     
Sau khi tham gia khóa đào tạo, người học có khả năng: Hiểu được những căn cứ pháp l
ý và những đặc điểm của hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tiếp cận chuẩn quốc tế về đánh giá và công nhận kỹ năng nghề trong khu vực ASEAN và quốc tế để giải thích, tư vấn cho doanh nghiệp và người lao động tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. Hiểu và vận dụng nguyên tắc, yêu cầu, phương pháp,, công cụ và quy trình đánh giá theo năng lực hành nghề để áp dụng phù hợp lĩnh vực ngành nghề. Vận dụng có hệ thống cách thức tổ chức việc thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động: cách phân công công việc; tiêu chuẩn thực hiện công việc; cách tổ chức thực hiện đánh giá bài kiểm tra kiến thức và thực hành; nguyên tắc, phương pháp chấm điểm bài kiểm tra thực hành nhằm đảm bảo tính chính xác, độc lập, khách quan, công bằng, minh bạch trong việc tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Thời gian đào tạo là 50 giờ chuẩn (trong đó Lý thuyết: 18,5 giờ; thực hành, thảo luận: 26,5 giờ; kiểm tra: 05 giờ).

     
Ngoài ra, T
hông tư B Lao động - Thương binh và Xã hội cũng nêu rõ nội dung chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá  k năng nghề quốc gia, gồm: Nghiệp vụ chuẩn bị thực hiện một kỳ đánh giá k năng nghề quốc gia theo quy mô, đi tượng và các yêu cầu liên quan.

     Nghiệp vụ thực hiệ
n đánh giá và chm điểm bài kiểm tra kiến thức, bài kiểm tra thực hành trong kỳ đánh giá k năng nghề quốc gia. Nghiệp vụ về giám sát và xử lý các tình huống phát sinh, các hành vi vi phạm (nếu có) trong kỳ đánh giá k năng nghề quốc gia.

Thông tư có hi
ệu lực từ ngày 21/10/2022.

Tin: Văn phòng Sở

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang