Quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố
A+ | A | A-
Ngày đăng: 19/09/2022
Ngày 14/9/2022, UBND thành phố ban hành quyết định số 2425/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố. Kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp quản lý người lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố

     Ngày 14/9/2022, UBND thành phố ban hành quyết định số 2425/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố. Kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp quản lý người lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố. 

     Cụ thể, các sở ngành, đơn vị công khai, hướng dẫn các quy định pháp luật và tr
ình tự giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh; đăng ký tạm trú, lý lịch tư pháp, chấp nhận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp và gia hạn giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài.

     Các sở ngành, đơn vị phối hợp lấy
ý kiến về lĩnh vực quản lý của ngành có liên quan đối với báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp; các hồ sơ liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và những hồ sơ quy định khác có liên quan. Trường hợp hồ sơ xin chấp thuận nhu cầu có dấu hiệu phức tạp, nguy hiểm hoặc đối tượng người lao động nước ngoài xin cấp giấy phép lao động có yếu tố, dấu hiệu phức tạp, nguy hiểm thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Công an thành phố và các sở ngành báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

     
Các sở ngành theo dõi, thống kê và cung cấp thông tin về tình hình quản lý ng
ười lao động nước ngoài đang cư trú và làm việc tại doanh nghiệp; thống kê, báo cáo tình hình quản lý, thành lập, giải thể, phá sản của những doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn.

     Các sở ngành, đơn vị phối hợp thực hiện kiểm tra, hậu kiểm các doanh nghiệp về thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản l
ý và sử dụng người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, để phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền. Định kỳ phối hợp thực hiện việc sơ, tổng kết công tác quản lý người lao động nước ngoài.

     
UBND thành phố giao Sở
Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện hướng dẫn trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký sử dụng người lao động nước ngoài, gia hạn giấy phép lao động. Đăng tải công khai các hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến quản lý người lao động nước ngoài trên cổng dịch vụ công thành phố. Trong quá trình quản lý, nếu phát hiện người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp mà không có giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì lập biên bản hoàn tất hồ sơ, đề nghị Công an xử lý và trục xuất người lao động nước ngoài của các doanh nghiệp. Sở phối hợp với những đơn vị liên quan xây dựng phần mềm quản lý người lao động nước ngoài, hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung, phục vụ công tác truy cập, trích xuất, chia sẻ dữ liệu cho các cơ quan đơn vị phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên ngành.

     Công an thành phố phối hợp Sở Lao động Thương binh và X
ã hội giám sát và tổ chức hậu kiểm việc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam đối với doanh nghiệp, cá nhân có sử dụng người lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

     Sở Tư pháp phối hợp phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến công tác quản l
ý người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trong công tác thẩm định thành phần hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tư pháp có dấu hiệu không đúng quy định.

     Sở Ngoại vụ phối hợp các cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao xác thực việc chứng nhận, hợp pháp hoá l
ãnh sự đối với giấy tờ đó người lao động nước ngoài sử dụng trên cơ sở đề nghị của cơ quan, đơn vị chức năng thành phố. 

     
Sở Du lịch trong quá trình thanh kiểm tra hoạt
động của ngành, nếu phát hiện trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp dịch vụ du lịch không đúng quy định thì lập biên bản, chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội xử lý theo thẩm quyền, cử thành viên tham gia Tổ kiểm tra liên ngành khi có đề nghị của Sở.

     Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp
Đà Nẵng phối hợp UBND quận huyện quản lý về tạm trú đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao Đà Nẵng và Khu công nghệ thông tin tập trung.

     UBND các quận huyện rà soát số người lao động nước ngoài cư trú và làm việc trên địa
bàn thuộc phạm vi quản lý để theo dõi. Chỉ đạo Công an địa phương hướng dẫn người lao động nước ngoài tạm trú và tạo điều kiện thuận lợi cho lao định là người nước ngoài cư trú tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật và mở sổ theo dõi, quản lý đối với lao động nước ngoài đang tạm trú tại địa phương.


     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày k
ý, quyết định số 8752/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực./.

Tin: Văn phòng Sở


Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang