Phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/12/2021
UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về việc thực hiện phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với mục tiêu phát hiện, hỗ trợ, can thiệp kịp thời trẻ em lao động trái quy định của pháp luật và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trái quy định của pháp luật để đảm bảo quyền trẻ em và tạo cơ hội phát triển toàn diện trẻ em


     UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về việc thực hiện phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với mục tiêu phát hiện, hỗ trợ, can thiệp kịp thời trẻ em lao động trái quy định của pháp luật và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trái quy định của pháp luật để đảm bảo quyền trẻ em và tạo cơ hội phát triển toàn diện trẻ em.

     Theo đó, thành phố phấn đấu không có lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5-17 tuổi trái quy định của pháp luật; 100% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được phát hiện và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi; trên 95% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được phát hiện được tiếp cận giáo dục phổ thông, đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu.

     Phấn đấu 90% cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, 70% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; 80% trẻ em từ 9 đến dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; 90% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

     Kế hoạch cũng đặt mục tiêu 90% cán bộ, công chức, viên chức cấp thành phố, quận, huyện và 80% cán bộ, công chức cấp xã ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em; 90% doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, 70% hợp tác xã, hộ gia đình, đặc biệt hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được tập huấn các kiên thức, kỹ năng vê phòng ngừa, phát hiện, hô trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.

     UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể và UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch; trên cơ sở kế hoạch, tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch công tác trẻ em hàng năm. Triển khai quy trình, mô hình hỗ trợ, can thiệp phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

     Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa, giảm thiểu và xử lý vi phạm sử dụng lao động trẻ em. Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê và các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát, nắm tình hình về lao động trẻ em; xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các chính sách, chương trình giảm nghèo, trợ giúp xã hội nhằm hỗ trợ lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ và gia đình các em tiếp cận; triển khai các giải pháp đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em.

     Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các biện pháp tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng vể phòng ngừa lao động trẻ em cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; lồng ghép các kiến thức về quyền trẻ em, lao động trẻ em và phòng ngừa lao động trẻ em trong các hoạt động của ngành. Chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm vận động, hỗ trợ, giúp đỡ và ngăn ngừa tình trạng trẻ em bỏ học tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông. Triển khai mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn của Bộ Giảo dục và Đào tạo.

     UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hộỉ Nông dân, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em và các tổ chức xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn pháp luật, chính sách nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong tổ chức của mình và quần chúng nhân dân; giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về lao động trẻ em; vận động nguồn lực để thực hiện công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, hỗ trợ gia đình có trẻ em tham gia lao động có hoàn cảnh khó khăn.

     UBND các quận, huyện có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, mô hình phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, đặc biệt ở địa bàn, ngành nghề có trẻ em tham gia lao động, lao động trẻ em hoặc có nguy cơ phát sinh lao động trẻ em. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt và quản lý lao động trẻ em và người chưa thành niên lao động trái quy định của pháp luật và số trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em tại địa phương để có giải pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em; định kỳ rà soát, cập nhật số liệu lao động trẻ em theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Văn phòng Sở
 

Tin cùng chuyên mục