Phòng chuyên môn
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/06/2021
1. VĂN PHÒNG SỞ: * Công tác thông tin - tổng hợp: - Xử lý và đề xuất xử lý thông tin - văn bản (kể cả đơn, thư, điện tín) của các tổ chức, cá nhân gửi đến Sở và Lãnh đạo Sở. Kiểm tra, thẩm định thông tin - văn bản của các phòng chuyên môn tham mưu trước khi trình lãnh đạo Sở phê duyệt ban hành;

1. VĂN PHÒNG SỞ: 

* Công tác thông tin - tổng hợp: 

- Xử lý và đề xuất xử lý thông tin - văn bản (kể cả đơn, thư, điện tín) của các tổ chức, cá nhân gửi đến Sở và Lãnh đạo Sở. Kiểm tra, thẩm định thông tin - văn bản của các phòng chuyên môn tham mưu trước khi trình lãnh đạo Sở phê duyệt ban hành; 

- Kiểm tra nội dung, kế hoạch tổ chức, hình thức tổ chức, bố trí lịch lãnh đạo dự chủ trì các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, lễ, hội của Sở và của các phòng chuyên môn đề xuất tổ chức; 

- Tổng hợp, báo cáo nhiệm vụ ngành; 

- Thực hiện công tác Bình đẳng giới; 

- Tham mưu triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố; triển khai thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt; 

- Thực hiện công tác tuyên truyền của ngành, quy chế dân chủ cơ sở; 

- Tham mưu lãnh đạo sở về việc ứng dụng công nghệ thông tin của Sở; quản lý, vận hành và bảo quản mạng nội bộ; xây dựng các chương trình phần mềm, biên tập trang thông tin điện tử (website) của sở. 

* Công tác tài vụ: 

- Quản lý cơ sở vật chất, tài sản cơ quan theo quy định của pháp luật; hằng năm tổ chức kiểm kê, đánh giá lại tài sản của cơ quan; 


- Tham mưu Giám đốc sở thực hiện việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các khoản được coi như ngân sách chi tiêu tại Văn phòng sở đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả; 

- Thực hiện công tác kế toán, thống kê, quyết toán, công khai tài chính tại Văn phòng sở theo quy định. 

* Công tác hành chính quản trị: 

- Tham mưu lãnh đạo sở về công tác hành chính; xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị làm việc của sở; 


- Quản lý, điều hành xe ô tô cơ quan phục vụ lãnh đạo sở; 

- Phục vụ đón tiếp khách của lãnh đạo sở, các hội nghị của sở; 

- Thực hiện công tác tạp vụ, vệ sinh, bảo vệ cơ quan. 

* Công tác Văn thư - Lưu trữ, Bảo vệ bí mật nhà nước: 

- Thực hiện quy trình soạn thảo, ban hành văn bản đảm bảo đúng thẩm quyền, hình thức, thể thức, thủ tục theo quy định. Lập sổ hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý, đăng ký văn bản đi, đến của cơ quan. Xây dựng và ban hành danh mục hồ sơ cơ quan, tổ chức thực hiện lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ theo quy định. Quản lý và sử dụng các con dấu của cơ quan đúng quy định; 

- Thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện thu tài liệu vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử theo đúng thời hạn và đúng thủ tục theo quy định. Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, sắp xếp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu nghiệp vụ; 

- Bảo quản và tổ chức sử dụng: Bố trí kho phòng với diện tích phù hợp, trang bị các trang thiết bị và phương tiện cần thiết để bảo quản tài liệu an toàn; kiểm tra định kỳ tình trạng tài liệu để có biện pháp xử lý kịp thời; xây dựng nội quy sử dụng tài liệu, lập sổ theo dõi tình hình khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ; 

- Công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước: Thực hiện theo Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước và bí mật nội bộ của Sở. 

* Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng

- Tham mưu Lãnh đạo quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (trừ các đơn vị thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố); xây dựng kế hoạch biên chế, quản lý và sử dụng biên chế, cán bộ; 

- Dự thảo quyết định thành lập, sát nhập, giải thể các phòng và đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật; 

- Tham mưu công tác quy hoạch cán bộ; đề xuất và thực hiện việc tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật, chế độ tiền lương và các chính sách chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của ngành; 

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và người lao động; thực hiện báo cáo định kỳ về công tác tổ chức và các báo cáo có liên quan khác; 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.2. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH: 

- Xây dựng qui hoạch kế hoạch dài hạn, ngắn hạn để phát triển ngành; Tham mưu Lãnh đạo Sở giao chỉ tiêu kế hoạch cho Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc, các phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận, huyện, đồng thời theo dõi đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; 

- Phối hợp lập các dự án viện trợ nhân đạo, tổ chức tiếp nhận, quản lý và phân phối nguồn viện trợ theo đúng mục đích dự án và đúng qui định của Nhà nước; 

- Quản lý kinh phí thực hiện các chương trình dự án, tài chính, tài sản của Sở theo quy định pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thanh quyết toán các nguồn ngân sách và các khoản được coi như ngân sách toàn ngành.

3. PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG: 

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố; 

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sĩ ở địa phương; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn được giao; 

- Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác quy tập, tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ, thông tin, báo tin về mộ liệt sĩ, thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ; 

- Tham gia Hội đồng giám định y khoa về thương tật và khả năng lao động cho người có công với cách mạng; 

- Quản lý đối tượng và quản lý kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định; 

- Hướng dẫn và tổ chức các phong trào đền ơn đáp nghĩa; quản lý và sử dụng Qũy đền ơn đáp nghĩa của thành phố theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công. 

4. PHÒNG CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM:

a) Lĩnh vực: Việc làm - An toàn lao động 


- Tổ chức thực hiện chương trình, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của thành phố trên cơ sở Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm; 

- Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về: Bảo hiểm thất nghiệp; Chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm mới; Chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân; Tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động; thông tin thị trường lao động; Chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù (người chưa thành niên, người tàn tật, người cao tuổi và các đối tượng khác) lao động làm việc tại nhà, lao động dịch chuyển; Cấp sổ lao động, theo dõi việc quản lý và sử dụng sổ lao động. 

- Quản lý các tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật; 

- Cấp, đổi, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật; 

- Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại thành phố theo quy định của pháp luật; Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo nguồn lao động, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; Hướng dẫn và kiểm tra việc đăng ký hợp đồng của doanh nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân; giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề; 

- Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn thành phố; số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thông báo cho người kết thúc hợp đồng lao động ở nước ngoài trở về nước nhu cầu tuyển dụng lao động ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo thẩm quyền; 

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố; 

- Tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố; 

- Hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn thành phố theo định của pháp luật; 

- Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động tại địa phương; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện khai báo, điều tra, lập biên bản thống kê và báo cáo về tai nạn lao động; 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công. 

b) Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương - BHXH

- Hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; giải quyết tranh chấp lao động và đình công; chế độ đối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp cổ phần hoá, bán khoán, cho thuê doanh nghiệp; 

- Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật; 

- Hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo thẩm quyền; 

- Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định điều kiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định; 

- Thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công. 

5. PHÒNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP: 

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển dạy nghề của thành phố sau khi được phê duyệt; 

- Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề; tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề và học sinh, sinh viên học nghề theo quy định của pháp luật; 

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; tổ chức hội giảng giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm, hội thi học giỏi nghề cấp thành phố; 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công. 

6. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ TRẺ EM:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về người tàn tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo. Phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và các chương trình trợ giúp xã hội theo thẩm quyền; 

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trong các cơ sở bảo trợ xã hội. Xây dựng hệ thống thông tin, quản lý và thống kê các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn thành phố; 

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn thành phố; 

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở; xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; 

- Tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; các chương trình, dự án, kế hoạch quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 

- Tổ chức, theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; 

- Quản lý và sử dụng Qũy Bảo trợ trẻ em của Thành phố theo quy định của pháp luật; 

- Xây dựng và triển khai các dự án liên quan đến các đối tượng bảo trợ xã hội; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang