Lãnh đạo Sở
A+ | A | A-
Ngày đăng: 24/06/2021
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP ĐÀ NẴNG
 
 
   I. LÃNH ĐẠO SỞ:
 
           Giám đốc: Nguyễn Đăng Hoàng
           Điện thoại cơ quan: 0236.3825947
           Điện thoại di động: 0905.177.678     
           Email: hoangnd1@danang.gov.vn

               Phó Giám đốc: Lê Văn Minh
          Điện thoại cơ quan: 0236.3553525
          Điện thoại di động: 0905.117.877
          Email: minhlv1@danang.gov.vn
  
           Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Nam
          Điện thoại cơ quan: 0236.3825948
          Điện thoại di động: 0983.931.345
          Email: namnt1@danang.gov.vn
          
               Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hương
           
Điện thoại cơ quan: 0236.3823409
          Điện thoại di động: 0905.241.440
          Email: huongntt2@danang.gov.vn


     Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở:
     

     1. Đồng chí Nguyễn Đăng Hoàng - Giám đốc Sở

   
a)
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm chỉ đạo quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Sở; phụ trách công tác tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, thi đua - khen thưởng, bảo vệ bí mật nhà nước, thanh tra, kế hoạch - tài chính.

    b)
Trực tiếp phụ trách: Văn phòng , Phòng Kế hoạch - Tài chính và Thanh tra Sở.

    c)
Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố.


    d) Tham gia các
Hội đồng và Ban chỉ đạo:

    -
Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở.

    -
Hội đồng thi đua khen thưởng của thành phố.

    - Ban C
hỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

    - Ban C
hỉ đạo phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

    - Ban C
hỉ đạo Chương trình Mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

    - Ban C
hỉ đạo về khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng.

    - Ban C
hỉ đạo tổ chức lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn năm 2050.

    -
Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố Đà Nẵng.

    - Thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Đà Nẵng;

    - Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố
Đà Nẵng;

    - Phó Ban thường trực Ban công tác
Người cao tuổi;

    đ)
Tổ công tác đặc biệt về đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

    2.
Đồng chí Lê Văn Minh - Phó Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở

    
a)
Phó Giám đốc Thường trực: Thay mặt Giám đốc Sở điều hành các hoạt động chung của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy  quyền.

    b) Phụ trách lĩnh vực: N
gười có công, giáo dục nghề nghiệp.

    c) Trực tiếp phụ trách: Phòng N
gười có công; Phòng Dạy nghề; Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng; phụ trách Trang thông tin điện tử chuyên ngành của Sở, Cải cách hành chính, Ứng dụng công nghệ thông tin; Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí; chỉ đạo thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

    d) Theo dõi hoạt
động chuyên môn của Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn.

    đ
) Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo:

    -
Hội đồng giám định y khoa thành phố Đà Nẵng.

    - Ban C
hỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Đà Nẵng.

    - Ban C
hỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng.

    - Hội đồng xét duyệt bố trí thuê nhà ở x
ã hội thuộc sở hữu nhà nước.

    -
Ban Chỉ đạo xác nhận người có công thành phố Đà Nẵng.

    e)
Một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

    3
. Đồng chí Nguyễn Thành Nam - Phó Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở

    
a) Phụ trách lĩnh vực: L
ao động, tiền lương và việc làm; bảo hiểm xã hội  (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; phòng, chống tệ nạn xã hội; cơ quan văn hoá, văn minh đô thị, công tác quân sự, quốc phòng và công tác phòng cháy chữa cháy, công tác đoàn thể của Sở, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác pháp chế, công tác thanh niên.

    b) Trực tiếp phụ trách: Phòng Chính sách việc làm; Phòng Phòng,chống tệ nạn xã hội; C
ơ sở xã hội Bầu Bàng; Trung tâm Dịch vụ Việc làm.

    c) Theo dõi hoạt
động chuyên môn của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Thanh Khê, quận Hải Châu, quận Liên Chiểu.

    d) Tham gia các
Hội đồng và Ban chỉ đạo:

    -
Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động thành phố Đà Nẵng.

    -
Hội đng trọng tài lao động thành phố.

    - Ban C
hỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

    - Ban C
hỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng.

    - Ban C
hỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố Đà Nẵng.

    -
Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố.

    - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố
Đà Nẵng.

    - Ban C
hỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Đà Nẵng.

    đ
) Một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

    4
. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở

    
a) Phụ trách lĩnh vực: Bảo trợ xã hội;
bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; phong trào xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, công tác dân vận, công tác nhân quyền.

    b) Trực tiếp phụ trách: Phòng Bảo trợ xã hội và Trẻ em; Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội,
Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần.

    c) Theo dõi hoạt
động chuyên môn của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cẩm Lệ, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hoà Vang, Làng trẻ em SOS Đà Nẵng, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner .

    d) Tham gia các
Hội đồng và Ban chỉ đạo:

    - Thành viên
Ban công tác Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng.

    - Ban C
hỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

    - Ủy
viên Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng.

    - Ban C
hỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng.

    - Tổ giúp việc Đề án thực hiện Chương tr
ình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025.

    - Thành viên Quỹ vì ng
ười nghèo và Quỹ cứu trợ thành phố Đà Nẵng.

    - Thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật.

    đ
Một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

     
        II. VĂN PHÒNG SỞ:       
 
           Chánh Văn phòng: Ngô Quang Hóa
           Điện thoại cơ quan: 0236.3827616
           Điện thoại di động: 0983.443.525
           Email: hoanq@danang.gov.vn
  
            Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Phương Trúc
            Điện thoại cơ quan: 0236.3822765
            Điện thoại di động: 0905.888.065
            Email: trucntp@danang.gov.vn 

            Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Hoàng Nguyên
            Điện thoại cơ quan: 0236.3550494
            Điện thoại di động: 0989.686.309
            Email: nguyennth4@danang.gov.vn
  
       III. PHÒNG CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM
 
            Trưởng phòng: Võ Văn Tiến
            Điện thoại cơ quan: 0236.3822022
            Điện thoại di động: 0905.200.025
            Email: tienvv1@danang.gov.vn

           
Phó Trưởng phòng: 
Trương Ngọc Hùng
            Điện thoại cơ quan: 0236.322022
            Điện thoại di động: 0905.471.347
            Email: hungnt2@danang.gov.vn

            Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Vinh
            Điện thoại cơ quan: 0236.3822124
            Điện thoại di động: 0905.032.234
            Email: vinhnt5@danang.gov.vn

      IV. PHÒNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP:
         
           Trưởng phòng: Hồ Thị Ánh Vân
           Điện thoại cơ quan: 0236.3871819
           Điện thoại di động: 0902.148.493
           Email: vanhta@danang.gov.vn

           Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Mai

           Điện thoại cơ quan: 0236.3871819
           Điện thoại di động: 0983.984.327        
            Email: maintt3@danang.gov.vn
 
      V. PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG
 
           Trưởng phòng: Trương Thị Như Hoa
           Điện thoại cơ quan: 0236.3825949
           Điện thoại di động: 0934.881.107
           Email: hoattn@danang.gov.vn
 
     VI. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ TRẺ EM
           
           Trưởng phòng: Hà Thị Kim Ánh
           Điện thoại cơ quan: 0236.3827407
           Điện thoại di động: 0975.474.928
           Email: anhhtk@danang.gov.vn

           Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Phượng
           Điện thoại cơ quan: 0236.3550770
           Điện thoại di động: 01213648681
           Email: phuongntk@danang.gov.vn

           Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đăng Thanh
           Điện thoại cơ quan: 0236.3827407
           Điện thoại di động: 0905.235.572
           Email: thanhnd1@danang.gov.vn
  
           Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hà

           Điện thoại cơ quan: 0236.3827407
           Điện thoại di động: 0935.389.809
           Email: hantt20@danang.gov.vn

           Phó Trưởng phòng: Trần Thị Diệu Hiền
          Điện thoại cơ quan: 0236.3827407
          Điện thoại di động: 0913.432.451
          Email:
hienttd@danang.gov.vn

 
       VII. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
           
           Trưởng phòng: Nguyễn Trọng
           Điện thoại cơ quan: 0236.3871028
           Điện thoại di động: 0905.262.306
           Email: trongn@danang.gov.vn
               
       VIII. THANH TRA SỞ
 
            Chánh Thanh tra: Trần Thị Hồng Vân
           Điện thoại cơ quan: 0236.3827617
           Điện thoại di động: 0905.150.659 
           Email: vantth@danang.gov.vn
           
           Phó Chánh Thanh tra: Lâm Sanh
           Điện thoại cơ quan: 0236.827617
           Điện thoại di động: 0905.125.243
           Email: sanhl@danang.gov.vn

          Phó Chánh Thanh tra: Đinh Thị Ngọc Phượng
          Điện thoại cơ quan: 0236.3827.617
          Điện thoại di động: 0982.122.538
          Email: phuongdtn@danang.gov.vn

      IX. PHÒNG PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

          Trưởng phòng: Lương Vĩnh Thái
          Điện thoại cơ quan: 0236.3986655
          Điện thoại di động: 0905.122.355
          Email: thailv@danang.gov.vn

          Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Sen
          Điện thoại cơ quan: 0236.3986655
          Điện thoại di động: 0935.638.799
          Email: senpt@danang.gov.vn

          Phó Trưởng phòng: Ngô Văn Sang
          Điện thoại cơ quan: 0236.3986655
          Điện thoại di động: 0903.501.418
          Email: sangnv@danang.gov.vn
 
          

Tin cùng chuyên mục

Chung nhan Tin Nhiem Mang