Thẩm định điều kiện tạm dừng đóng BHXH bắt buộc để UBND thành phố xem xét quyết định(Mức 3)

1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Mục Dịch vụ công trực tuyến, trang thông tin điện tử Sở LĐ-TB&XH
- Bước 2: Bộ phận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ); chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH.
- Bước 3: Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH nghiên cứu nội dung hồ sơ và tổ chức thẩm định điều kiện dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của đơn vị. Trường hợp nội dung hồ sơ của đơn vị không đúng các quy định của pháp luật lao động thì hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung trực tiếp vào hồ sơ của đơn vị để hoàn thiện và chuyển lại Bộ phận TN&TKQ thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi theo đúng các quy định của pháp luật lao động;
- Bước 4: Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì Phòng tham mưu cho lãnh đạo Sở có tờ trình trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét quyết định;
- Bước 5: Chuyển Bộ phận TN&TKQ để trả kết quả cho doanh nghiệp (Doanh nghiệp đến nhận kết quả phảiđem bản chính hồ sơ có dấu công ty để kiểm tra, đối chiếu).
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang thông tin điện tử Sở LĐ-TB&XH tạiWebsite:ldtbxh.danang.gov.vn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.
2. Cơ sở pháp lý:
- Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội.
- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
- Thông tư số 03/TT-BLĐTBXH ngày 30  tháng 01  năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
- Thông tư số 19/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
3. Thành phần hồ sơ:
- Công văn đề nghị của đơn vị (công ty, HTX);
- Báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội của đơn vị trong 2 năm trước (có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội);
- Danh sách người lao động đóng bảo hiểm xã hội.
4. Thời gian xử lý:25 (hai mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở LĐTBXH trình UBND thành phố (trong đó tại Sở LĐTBXH: 15 ngày, UBND thành phố: 10 ngày)
5. Mẫu đơn, tờ khai: Không có
6. Lệ phí: Không có

Thẩm định điều kiện tạm dừng đóng BHXH bắt buộc để UBND thành phố xem xét quyết định(Mức 3)