V/v lấy ý kiến bãi bỏ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng

Ngày 08/4/2022, UBND thành phố ban hành Công văn số 1804/UBNDSLĐTBXH về việc thống nhất với đề xuất bãi bỏ Quyết định số 02/2015/QĐUBND ngày 16/01/2015 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định đưa người lang thang vào cơ sở. Để đảm bảo quy trình theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dự thảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND thành phố
Thời hạn: 05/05/2022 - 13/05/2022
Chung nhan Tin Nhiem Mang