Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài (Trừ nhà thầu) (Mức 4)

a) Trình tự thực hiện:
          - Bước 1:Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp nộp hồ sơ tại Mục Dịch vụ công trực tuyến, trang thông tin điện tử Sở LĐ-TB&XH
- Bước 2: Bộ phận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục thì trả hồ sơ và hướng dẫn đơn vị, doanh nghiệp bổ sung;
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Phòng Việc làm - An toàn lao động.
- Bước 3: Phòng Việc làm - An toàn lao động thẩm định hồ sơ theo quy định, tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì ban hành văn bản hướng dẫn đơn vị bổ sung và chuyển hồ sơ đến Bộ phận TN&TKQ kết thúc quy trình hồ sơ;
- Bước 4: Bộ phận TN&TKQ trả kết quả cho cơ quan, đơn vị qua địa chỉ email khi đăng ký hồ sơ.
- Bước 5: Đơn vị, Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết hồ sơ qua địa chỉ email khi đăng ký hồ sơ.
* Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang thông tin điện tử Sở LĐ -TB&XH tại Wed: ldtbxh.danang.gov.vn và nhận kết quả qua email của doanh nghiệp.
b) Cơ sở pháp lý:
- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2013);
- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
c) Thành phần hồ sơ:
- Trường hợp đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
+ Văn bản báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là một bản chính theo mẫu số 1  kèm theo thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH.
+ Giấy phép kinh doanh/hoạt động của đơn vị (Bản sao chứng thực).
Lưu ý: Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì yêu cầu phải có thêm giấy phép hoạt động trong lĩnh vực đó. (Bản sao chứng thực).
- Trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
+ Văn bản báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là một bản chính theo mẫu số 2 kèm theo thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH.
d) Thời gian xử lý:14 (mười bốn) ngày làm việc
e) Mẫu đơn, từ khai:
- Văn bản báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Văn bản báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
f) Lệ phí: Không có

Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài (Trừ nhà thầu) (Mức 4)