Nâng cao năng lực và hiệu quả trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Cập nhật ngày: 24/08/2021


     UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về triển khai Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đế án "Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp".

     Theo đó, giai đoạn năm 2021 đến năm 2025, Kế hoạch đặt mục tiêu 100% người lao động đang đóng BHTN bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được tư vấn miễn phí khi có nhu cầu; 80% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 60% được giới thiệu việc làm thành công; tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng, tỷ lệ người lao động đang tham gia BHTN được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm.

     Hoàn thành việc kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu về BHTN giữa cơ quan lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội (theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên); 100% nhân sự thực hiện BHTN tại Trung tâm DVVL được đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên sâu; thống nhất quy trình thực hiện BHTN tại Trung tâm DVVL. Hoàn thiện cơ chế tài chính theo hướng phân cấp, tự chủ cho Trung tâm DVVL; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người lao động tham gia BHTN đạt mức 85% trở lên.

     Giai đoạn năm 2026 đến năm 2030, phấn đấu 90% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 70% được giới thiệu việc làm thành công. Tiếp tục tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng, tỷ lệ người lao động đang tham gia BHTN được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm. Thống nhất việc thực hiện BHTN tại Trung tâm DVVL có sự liên thông giữa các địa phương và yếu tố đặc thù của từng vùng, miền.

     Ngoài ra, thực hiện việc chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động (theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên) để nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi chính sách BHTN. Trung tâm DVVL được hiện đại hóa; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHTN đạt mức 90%.

     UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai, thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan về việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách BHTN và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg theo Kế hoạch này. Hàng năm, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện BHTN trên địa bàn thành phố, để chủ động đề xuất nội đung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và quy trình tổ chức thực hiện chính sách BHTN.

     Chỉ đạo Trung tâm DVVL thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách BHTN với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng; sắp xếp tổ chức cán bộ thực hiện BHTN đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, trong đó tập trung hoàn thiện về chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với vị trí việc làm; giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động đúng quy định; tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề và duy trì việc làm cho người lao động đảm bảo hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung – cầu trên địa bàn thành phố; chủ động phối hợp, kết nối với các Trung tâm DVVL trên cả nước trao đổi, nắm bắt thông tin thị trường lao động, các biến động lao động, đáp ứng nhu cầu tìm việc của người lao động.

     Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thực hiện BHTN, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi gian lận, trục lợi Quỹ BHTN, đảm bảo BHTN là công cụ quản trị thị trường lao động. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với BHXH thành phố thu hồi các trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 1 5 7
Hôm nay: 0
Tháng này: 262628
Tổng cộng: 20056157