Hỗ trợ 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới

Cập nhật ngày: 15/04/2021


     UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với mục tiêu đến năm 2025, tối thiểu 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ; 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau.

     Theo đó, Kế hoạch bao gồm 4 nội dung thực hiện chính: truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa và ửng phó với bạo lực trên cơ sở giới bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng; duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới và tham gia triển khai các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết.

     UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác bình đẳng giới, đồng thời rà soát, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tham mưu triển khai các hoạt động của thành phố Đà Nẵng tham gia Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết cuối kỳ; hàng năm tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng thời gian quy định.

     Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung được phân công; tích cực triển khai các giải pháp để bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong thực hiện phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; kịp thời phát hiện, thông tin và phối hợp xử lý những trường hợp có dấu hiệu bị bạo lực trên cơ sở giới trong học sinh, sinh viên.

     Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình, bạo trên cơ sở giới tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; lồng ghép đẩy mạnh hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong triển khai Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Sở Tư pháp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đến các tầng lớp nhân dân; thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới.

     Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phát hiện sớm, can thiệp và xử lý các vụ bạo lực trên cơ sở giới, môi giới hôn nhân bất hợp pháp và bảo vệ nạn nhân. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm trẻ em, người chưa thành niên vi phạp pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người". Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; giới thiệu tuyên truyền về Tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em 111, các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

     UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch; lồng ghép các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các chương trình công tác của cơ quan, đơn vị để thực hiện.

     UBND các quận, huyện có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trên địa bàn; chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, Tổng đài dịch vụ công thành phố 1022 và các dịch vụ về hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại công đồng. Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc thực hiện phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý khi có thông tin về vụ việc bạo lực trên cơ sở giới xảy ra trong phạm vi địa phương và có biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân; thực hiện đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 2 9 0 8 8 7
Hôm nay: 0
Tháng này: 157683
Tổng cộng: 20290887