Tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật ngày: 19/04/2021


     Ngày 12/4/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 09/02/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng.

     Theo đó, Kế hoạch đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, có ít nhất 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm ít nhất 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; ít nhất 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 99%; có ít nhất 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90% trở lên.   

     Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đã đưa 04 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: (1) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; (2) nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; (3) nghiên cứu, đề xuất và tham gia ý kiến hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; (4) tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

     Ngoài ra, UBND thành phố cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện để đạt mục tiêu trên./.

Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 0 5 6 1 4 1
Hôm nay: 0
Tháng này: 262612
Tổng cộng: 20056141