Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố

Cập nhật ngày: 11/11/2020


     UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 4018/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 phê duyệt Đề án "Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố, kết nối với hệ thống dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia.

     Đồng thời, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu, hướng đến hội nhập quốc tế về lao động và việc làm. Theo đó, đề án gồm 3 nội dung chính: Xây dựng cơ sở hạ tầng của hệ thống; Xây dựng đội ngũ nhân sự vận hành hệ thống; Công tác thông tin, dự báo nhu cầu nhân lực và cung cấp kết quả.

     Xây dựng cơ sở hạ tầng của hệ thống bao gồm các trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, phần mềm và các công cụ phục vụ công tác thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực. Cơ sở dữ liệu được xây dựng tập trung, nhằm đảm bảo dữ liệu đầu vào phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố, theo ngành, lĩnh vực, theo trình độ, theo thành phần kinh tế, theo địa bàn bảo đảm phù hợp chỉ tiêu thống kê và từng bước hoàn thiện tiêu chí đánh giá phát triển nhân lực.

     Xây dựng đội ngũ nhân sự dựa trên 2 nguồn: nguồn nhân sự đã được bố trí trong biên chế của Phòng Việc làm - An toàn lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Thị trường lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện kiêm nhiệm công tác dự báo nguồn nhân lực.

     Công tác thông tin, dự báo nhu cầu nhân lực và cung cấp kết quả gồm thu thập thông tin đầu vào của hệ thống, đảm bảo thông tin được thống nhất; thiết kế các chỉ tiêu, tổ chức điều tra, thu thập và cập nhật vào cơ sở dữ liệu thuận tiện và tương thích. Lựa chọn phương pháp, mô hình thực hiện dự báo nhu cầu nhân lực phù hợp cơ sở dữ liệu được cập nhật; cung cấp và phổ biến kết quả dự báo đến các đối tượng sử dụng. Đồng thời, xây dựng cơ chế, quy chế khai thác, sử dụng và chia sẻ thông tin về nhu cầu nhân lực và thị trường lao động cho các ngành của thành phố, quận, huyện, xã, phường, Đài Phát thanh và Truyền hình...

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 6 8 6 1 7 9 7
Hôm nay: 0
Tháng này: 538936
Tổng cộng: 16861797