100% thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy được cảm hóa, giáo dục

Cập nhật ngày: 31/03/2019


     Ngày 29/3/2019, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 1927/KH-UBND về việc tổ chức cảm hóa giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019, nhằm kìm hãm và từng bước đẩy lùi tốc độ gia tăng người nghiện mới và ngăn chặn tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy trong bộ phận thanh thiếu niên học sinh, sinh viên, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

     Theo đó, kế hoạch đặt mục tiêu 100% số thanh thiếu niên trong diện cảm hóa, giáo dục được phân công kèm cặp, giúp đỡ; 100% số thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học nghề, học văn hóa, sinh kế, phương tiện làm việc, giới thiệu việc làm; đồng thời, có trên 75% số thanh thiếu niên trong diện được cảm hóa, giáo dục tiến bộ vào cuối năm 2019. Theo đó, trong năm 2019 tiếp tục theo dõi, giúp đỡ nhằm ngăn chặn tái phạm đối với các thanh thiếu niên đã được cảm hóa, giáo dục tiến bộ năm 2018; tổ chức cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ năm 2019 đối với 96 thanh thiếu niên, trong đó đề nghị Hội Cựu Chiến binh thành phố nhận 32 thanh thiếu niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhận 32 thanh thiếu niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố nhận 32 thanh thiếu niên. Ngoài danh sách thành phố giao, UBND các quận, huyện căn cứ tình hình thực tế và nguồn lực của địa phương để tổ chức cảm hóa, giáo dục số thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy đang trong diện quản lý tại địa phương nhưng chưa được tổ chức cảm hóa, giáo dục.

     UBND thành phố đề nghị Công an thành phố phối hợp với UBND các quận, huyện, ngành chức năng, hội đoàn thể thành phố tiếp tục kiểm tra, giám sát, rà soát theo dõi, giúp đỡ số thanh thiếu niên tiến bộ đợt III (năm 2018) của thành phố giao, các địa phương mở rộng và 96 thanh thiếu niên cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ đợt IV (năm 2019), đánh giá hoạt động cảm hóa, giáo dục và tổng kết việc thực hiện kế hoạch. Đồng thời, chỉ đạo hệ thống ngành dọc phối hợp chặt chẽ với các ngành, hội đoàn thể và các địa phương trong quá trình cảm hóa giáo dục và tăng cường công tác kiểm danh, kiểm diện, thử test định kỳ và đột xuất đối với người sử dụng trái phép chất ma túy.

     Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên dương tính với ma túy; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tiếp cận, tư vấn, giúp đỡ đối tượng cảm hóa, giáo dục cho cán bộ, hội viên, đoàn viên được phân công giúp đỡ. Chủ trì, phối hợp với các ngành, Công an thành phố và các hội đoàn thể có liên quan kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá hoạt động cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện về Thường trực Thành ủy và UBND thành phố.

     UBND thành phố cũng đề nghị Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện công tác cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy. Phân công đoàn viên, hội viên trực tiếp theo dõi kèm cặp, giáo dục, giúp đỡ từng đối tượng; kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các hội đoàn thể của địa phương tích cực thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục các thanh thiếu niên; đồng thời hướng dẫn phân loại sự tiến bộ của các thanh thiếu niên và báo cáo tình hình thực hiện..

     UBND thành phố giao UBND các quận, huyện tiếp tục quản lý, giúp đỡ những thanh thiếu niên đã cảm hóa, giáo dục tiến bộ; hỗ trợ và tạo điều kiện cho các Hội, đoàn thể tiếp cận cảm hóa giáo dục, giúp đỡ số thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình và điều kiện của địa phương để mở rộng đối tượng, tổ chức cảm hóa, giáo dục số thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; huy động các nguồn lực của địa phương nhằm giúp đỡ cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập, học nghề, được hỗ trợ sinh kế tạo việc làm...; chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường phối hợp với các hội, đoàn thể trong quá trình quản lý, cảm hóa giáo dục, đánh giá phân loại sự tiến bộ của đối tượng./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 2 9 6 6 4 3
Hôm nay: 1884
Tháng này: 33631
Tổng cộng: 14296643