Tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

Cập nhật ngày: 28/12/2018


     Qua số liệu khảo sát, thống kê tiền lương năm 2018, thưởng Tết Dương lịch;  Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

     * Đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp

     1. Tiền lương năm 2018

     - Tiền lương cao nhất 331.735.000 đồng/tháng; tiền lương thấp nhất là 3.350.000 đồng/tháng.

     - Tiền lương bình quân năm 2018 của người lao động thuộc loại hình công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 7.823.000 đồng/tháng; doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 7.478.000 đồng/tháng, thuộc loại hình doanh nghiệp FDI là  6.456.000 đồng/tháng và thuộc loại hình doanh nghiệp dân doanh 6.366.000 đồng/tháng.

     2. Tiền thưởng

     Tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2019

     - Đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 22.000.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 4.728.000 đồng và bình quân người lao động là 3.207.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 40.000.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 2.509.000 đồng và bình quân người lao động là 1.183.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 33.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 2.450.000 đồng và bình quân người lao động là 870.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 112.860.000 đồng, thấp nhất là 350.000 đồng, bình quân người quản lý là 16.403.000 đồng và bình quân người lao động là 905.000 đồng.

     Tiền thưởng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019

     -  Đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 44.000.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân người quản lý là 9.023.000 đồng và bình quân người lao động là 4.953.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng, thấp nhất là 1.000.000 đồng, bình quân người quản lý là 11.133.000 đồng và bình quân người lao động là 7.216.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 110.000.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 14.858.000 đồng và bình quân người lao động là 8.883.000 đồng;

     - Đối với nhóm doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 93.000.000 đồng, thấp nhất là 1.200.000 đồng, bình quân người quản lý là 20.339.000 đồng và bình quân người lao động là 5.914.000 đồng.

     * Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

     1. Tiền lương

     Tiền lương cao nhất 50.000.000 đồng/tháng; tiền lương thấp nhất là 3.530.000 đồng/tháng.

     Tiền lương bình quân năm 2018 của người lao động thuộc loại hình doanh nghiệp FDI là  7.173.000 đồng/tháng và thuộc loại hình doanh nghiệp dân doanh 5.995.000 đồng/tháng.

     2. Tiền thưởng

     Tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2019

     - Đối với  các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 30.171.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân là 3.361.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 2.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân là 763.000 đồng.

     Tiền thưởng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019

     - Đối với nhóm doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 411.340.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân là 11.189.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng, thấp nhất là 250.000 đồng, bình quân là 5.757.000 đồng.

Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 4 3 4 1 6 2 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 23635
Tổng cộng: 14341620