Tình hình tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2018, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Cập nhật ngày: 02/01/2018


     Qua số liệu khảo sát, thống kê tiền lương năm 2017, thưởng Tết Dương lịch;  Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, theo đó:

* Đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp

     1. Tiền lương

     - Tiền lương cao nhất 256.747.692 đồng/tháng (thuộc 1 người quản lý ở nhóm doanh nghiệp dân doanh); tiền lương thấp nhất là 3.320.000 đồng/tháng (thuộc các doanh nghiệp dân doanh);

     - Tiền lương bình quân năm 2017 của người lao động thuộc loại hình doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 6.946.000 đồng/tháng, thuộc loại hình công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 6.443.000 đồng/tháng, thuộc loại hình doanh nghiệp FDI là  6.138.000 đồng/tháng và thuộc loại hình doanh nghiệp dân doanh 6.059.000 đồng/tháng.

     2. Tiền thưởng

     Tiền thưởng Tết Dương lịch 2018

     - Đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 11.400.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân người quản lý là 1.966.000 đồng và bình quân người lao động là 1.936.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 8.700.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 993.000 đồng và bình quân người lao động là 591.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 35.441.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 2.979.000 đồng và bình quân người lao động là 690.000 đồng;

     - Đối với  các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 35.159.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 2.097.000 đồng và bình quân người lao động là 446.000 đồng.

     Tiền thưởng Tết Nguyên Đán Mậu Tuất

     -  Đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng, thấp nhất là 1.500.000 đồng, bình quân người quản lý là 12.355.000 đồng và bình quân người lao động là 6.410.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 300.000.000 đồng, thấp nhất là 1.000.000 đồng, bình quân người quản lý là 12.819.000 đồng và bình quân người lao động là 7.826.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 70.000.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân người quản lý là 12.132.000 đồng và bình quân người lao động là 4.471.000 đồng;

     - Đối với nhóm doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 92.995.000 đồng, thấp nhất là 1.008.000 đồng, bình quân người quản lý là 21.192.000 đồng và bình quân người lao động là 5.828.000 đồng.

* Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

     1. Tiền lương

     Tiền lương cao nhất 79.185.000 đồng/tháng; tiền lương thấp nhất là 3.320.000 đồng/tháng.

     Tiền lương bình quân năm 2017 của người lao động thuộc loại hình công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 12.664.000 đồng/tháng, thuộc loại hình doanh nghiệp FDI là  6.810.000 đồng/tháng, thuộc loại hình doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 6.582.000 đồng/tháng và thuộc loại hình doanh nghiệp dân doanh 6.330.000 đồng/tháng.

     2. Tiền thưởng

     Tiền thưởng Tết Dương lịch 2018

     - Đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 11.346.000 đồng, thấp nhất là 300.000 đồng, bình quân là 3.347.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 33.600.000 đồng, thấp nhất là 4.100.000 đồng, bình quân là 12.323.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 33.975.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân là 1.862.000 đồng;

     - Đối với  các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 70.000.000 đồng, thấp nhất là 7.500.000 đồng, bình quân là 9.177.000 đồng.

     Tiền thưởng Tết Nguyên Đán Mậu Tuất

     -  Đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 25.000.000 đồng, thấp nhất là 2.000.000 đồng, bình quân là 6.523.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 40.000.000 đồng, thấp nhất là 4.100.000 đồng, bình quân là 11.136.000 đồng;

     - Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 40.000.000 đồng, thấp nhất là 250.000 đồng, bình quân là 5.135.000 đồng;

     - Đối với nhóm doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 131.000.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân là 8.834.000 đồng.

Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 3 7 6 4 5 3 3
Hôm nay: 0
Tháng này: 62247
Tổng cộng: 13764533