Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp (Mức 3)

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1:Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp nộp hồ sơ tại Mục Dịch vụ công trực tuyến, trang thông tin điện tử Sở LĐ-TB&XH
- Bước 2: Bộ phận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục thì trả hồ sơ và hướng dẫn đơn vị, doanh nghiệp bổ sung;
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì chuyển hồ sơ đến Phòng Việc làm - An toàn lao động.
- Bước 3: Phòng Việc làm - An toàn lao động nghiên cứu hồ sơ theo quy định và tiến hành thẩm định các điều kiện tại doanh nghiệp, nếu đảm bảo các thủ tục và các điều kiện theo Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/05/2014 của Chính phủ thì tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình UBND thành phố cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì ban hành văn bản hướng dẫn đơn vị bổ sung và chuyển hồ sơ đến Bộ phận TN&TKQ kết thúc quy trình hồ sơ;
- Bước 4: Bộ phận TN&TKQ để trả kết quả cho doanh nghiệp (Doanh nghiệp đến nhận kết quả phảiđem bản chính hồ sơ có dấu công ty để kiểm tra, đối chiếu).
* Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang thông tin điện tử Sở LĐ -TB&XH tại Website: ldtbxh.danang.gov.vnvà nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.
b) Cơ sở pháp lý:
- Bộ Luật lao động đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012;
- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/05/2014 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;
- Thông tư số 02/2006/TT-NHNN ngày 12/4/2006 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc ký quỹ tại Ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm.
c) Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp (Mẫu tự soạn);
- Bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nếu doanh nghiệp nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải xuất trình bản gốc trong hồ sơ để đối chiếu;
- Bản sao (có chứng thực) giấy xác nhận của ngân hàng việc doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) để kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm;
- Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp là một trong những giấy tờ sau:
+ Nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ (Bản sao có chứng thực).
+ Nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên. (Bản sao có chứng thực).
- Bằng cấp chuyên môn (của ít nhất 03 nhân viên từ trình độ cao đẳng trở lên) và lý lịch rõ ràng của từng nhân viên thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm (Bản sao chứng thực).
d) Thời gian xử lý:12 (mười hai) ngày làm việc
e) Mẫu đơn, tờ khai: không có
f) Lệ phí: không có

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp (Mức 3)