Cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Mức 4)

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1:Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp nộp hồ sơ tại Mục Dịch vụ công trực tuyến, trang thông tin điện tử Sở LĐ-TB&XH
- Bước 2: Bộ phận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục thì trả hồ sơ và hướng  dẫn đơn vị, doanh nghiệp bổ sung;
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Phòng Việc làm - An toàn lao động.
- Bước 3: Phòng Việc làm - An toàn lao động xem xét hồ sơ và cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì ban hành văn bản hướng dẫn đơn vị bổ sung và chuyển hồ sơ đến Bộ phận TN&TKQ kết thúc quy trình hồ sơ;
- Bước 4: Bộ phận TN&TKQ trả kết quả cho cơ quan, đơn vị qua địa chỉ email khi đăng ký hồ sơ.
- Bước 5: Đơn vị, Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết hồ sơ qua địa chỉ email khi đăng ký hồ sơ.
* Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang thông tin điện tử Sở LĐ -TB&XH tại Web: ldtbxh.danang.gov.vn và nhận kết quả qua email của doanh nghiệp.
b) Cơ sở pháp lý:
- Bộ Luật lao động đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012;
- Nghị định 45/2013/N Đ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
c) Thành phần hồ sơ:
- Mẫu phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định là một bản chính thực hiện theo quy định Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- (Bản sao) giấy chứng nhận kết quả kiểm định (lần đầu, bất thường).
d) Thời gian xử lý:05 (năm) ngày làm việc
e) Mẫu đơn, tờ khai:
Mẫu phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định được quy định tại Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6/3/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
f) Lệ phí: Không có

Cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Mức 4)