Báo cáo việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động(Mức 4)

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1:Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp nộp hồ sơ tại Mục Dịch vụ công trực tuyến, trang thông tin điện tử Sở LĐ-TB&XH
- Bước 2: Bộ phận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục thì trả hồ sơ và hướng dẫn đơn vị, doanh nghiệp bổ sung;
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì chuyển hồ sơ đến Phòng Việc làm - An toàn lao động.
- Bước 3: Phòng Việc làm - An toàn lao động nghiên cứu, thẩmđịnh hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ đầyđủ, đúng quy định thì thông báo kết quả hồ sơđã được duyệt và chuyển kết quả lại cho Bộ phận TN&TKQ để hoàn thành xử lý; trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì hướng dẫn đơn vị bổ sung và nộp lại qua mạng theo quy định;
- Bước 4: Bộ phận TN&TKQ để trả kết quả cho doanh nghiệpqua địa chỉ email doanh nghiệpđăng ký.
* Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang thông tin điện tử Sở LĐ -TB&XH tại Wed: ldtbxh.danang.gov.vn và nhận kết quả qua email của doanh nghiệp
b) Thành phần hồ sơ:
- Công văn khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động theo (Mẫu số 1 Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/1998/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/1998 của Bộ Lao động -       Thương binh và Xã hội hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động).
c) Thời gian xử lý:15 ngày làm việc từ lúc nhận đủ hồ sơ liên quan
d) Mẫu đơn, tờ khai:Công văn khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động theo (Mẫu số 1)
e) Lệ phí: Không có

Báo cáo việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động(Mức 4)