Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 25/2015/QĐ-UBND

Cập nhật ngày: 14/07/2017


     Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, sửa đổi, bổ sung một số khoản, điểm sau:

     Bổ sung Khoản 3b vào Khoản 3 Điều 1: "3b. Mức chi hỗ trợ tiền ăn đối với đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng và trẻ khuyết tật quy định tại nhóm 1 và nhóm 6 phụ lục số 01 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập theo đúng thủ tục hiện hành...".

     Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 3 như sau: "a) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các quận, huyện và các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập tổ chức quản lý, thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.".

     Bổ sung Khoản 3 Điều 3 như sau: "3. Các Hội, đơn vị chủ quản cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập có trách nhiệm: a) Hằng năm, tại thời điểm lập dự toán chi ngân sách địa phương, các Hội, đơn vị chủ quản cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập chủ trì, lập dự toán kinh phí chi hỗ trợ tiền ăn theo quy định tại Điều 1, tổng hợp vào dự toán chung của các đơn vị, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định hiện về lập dự toán ngân sách nhà nước. Đồng thời gửi dự toán về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, phối hợp thực hiện."; b)Thực hiện hỗ trợ tiền ăn đúng đối tượng, đúng chế độ và quyết toán nguồn kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước."

     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2017./.

Lâm Sanh - Thanh tra Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 3 4 5 5 1 9 2
Hôm nay: 0
Tháng này: 163536
Tổng cộng: 13455192