Hướng dẫn về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công

Cập nhật ngày: 09/05/2017


     Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công. Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều về việc người lao động đăng ký tham gia dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công; chế độ đối với người lao động tham gia dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công áp dụng hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

     Tiền công của người làm việc theo hình thức cộng đồng, đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH. Cụ thể, tiền công của người lao động được thanh toán trên cơ sở thỏa thuận giữa những người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng và căn cứ thời gian thực tế làm việc, khối lượng, chất lượng công việc người lao động đã thực hiện. Theo đó, đối với người lao động làm việc đủ 8 giờ trong 01 ngày và 26 ngày trong 01 tháng thì tiền công tính theo tháng và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại nơi thực hiện dự án, hoạt động. Đối với người lao động làm việc không đủ 8 giờ trong 01 ngày hoặc 26 ngày trong 01 tháng thì tiền công tính theo giờ và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại nơi thực hiện các dự án, hoạt động chia 26 ngày và chia 8 giờ. Trường hợp người lao động làm thêm giờ thì được thanh toán tiền công theo giờ cho những giờ làm thêm.

     Về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng, Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH quy định những người lao động được thỏa thuận về vấn đề này nhưng phải đảm bảo: Thời giờ làm việc không quá 08 giờ trong 01 ngày; mỗi tuần được nghỉ ít nhất 01 ngày, trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày; trường hợp phải làm thêm giờ thì tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày.

     Về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng, người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng được hưởng các chế độ sau: Được hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khi làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; được tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định; được chủ đầu tư cung cấp thông tin về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương theo quy định; được chủ đầu tư mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và bảo hiểm bắt buộc đối với trách nhiệm nghề nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

     Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2017./.

Lâm Sanh - Thanh tra Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
1 3 0 5 0 9 5 3
Hôm nay: 0
Tháng này: 253201
Tổng cộng: 13050953